23:02 EST Thứ năm, 30/11/2023

Giới thiệu

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 8


2 Hôm nay : 0

chân váy Tháng hiện tại : 230550

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12711853

Trang nhất » Giới thiệu

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Các đơn vị trực thuộc

 
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ  ĐẤT ĐAI

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
- Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở. Quản trị vận hành hệ thống các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung
- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
- Tham mưu thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.
- Tổ chức thực việc thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, khai thác về thông tin, hồ sơ, bản đồ, số liệu, tư liệu tổng hợp về đất đai, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đo đạc bản đồ, môi trường;
- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định;
- Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của Pháp luật như: Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai được phép thuê dịch vụ tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận
2.2.1. Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp
- Thực hiện công tác tổ chức hành chính.
- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch, kế toán tài chính.
- Thực hiện công tác văn thư.
- Công tác tổng hợp thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện quản lý, theo dõi tài sản của cơ quan theo quy định.
- Quản lý vật tư, quỹ, bảo vệ, điện, nước của cơ quan.
- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận.
- Thực hiện thu phí, lệ phí.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
2.2.2. Nhiệm vụ của phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chuyển đến và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Thực hiện thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra bản đồ trích đo địa chính thửa đất, trích lục thửa đất, sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Tham mưu chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp.
- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ về lập, cập nhật, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ địa chính đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
2.2.3. Nhiệm vụ của phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ
 - Triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thực hiện xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.
- Thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên môi trường.
- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định.
- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.
2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố
- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng Phôi giấy chứng nhận. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính; đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.
- Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.
- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký:
Giám đốc: Chu Mạnh Hùng
 Điện thoại cơ quan: 0209 3810 949
- Phó Giám đốc: Mã Thị Hà
Điện thoại: 0209 3862 555
- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn
2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận;
- Phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ
3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm :
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.
 

 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Là đơn vị sự nghiệp phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ địa chính, phương án chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2.2. Hoạt động đo đạc và bản đồ.
- Xây dựng lưới độ cao nhà nước từ hạng 4 trở xuống; lưới tọa độ địa chính và tương đương.
- Cắm mốc và xây dựng bản đồ địa giới hành chính các cấp theo kế hoạch được giao.
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; chỉnh lý biến động bản đồ địa chính.
- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình từ tỷ lệ 1/500, 1/000, 1/2000.
- Cắm mốc, trích đo để phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giao đất (thuê đất) cho các công trình, dự án xây dựng cơ bản.
- Cắm mốc ranh giới khu vực khai thác mỏ; Lập báo cáo trắc địa phục vụ công tác thiết kế kỹ thuật dự án, công trình.
- Trích đo hiện trạng ranh giới hoặc hiện trạng chi tiết sử dụng đất trong thửa đất, khu đất của các tổ chức; trích đo theo yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.
- Đo đạc chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác; đo đạc tài sản gắn liền với đất không phải là nhà và các công trình xây dựng khác.
- Chuyển kết quả của bản vẽ quy hoạch - thiết kế phân lô được duyệt của công trình ra thực địa để định vị, cắm mốc và đo đạc.
- Thực hiện dịch vụ trắc địa công trình: Đo vẽ bình đồ tuyến, trắc dọc, trắc ngang; đo biến dạng các công trình xây dựng, đo vẽ địa hình đáy sông, công trình ngầm; tính toán khối lượng san lấp, đào đắp các công trình.
- Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa hình; hiệu chỉnh bản đồ địa hình.
- Xây dựng Atlas, bản đồ chuyên đề, chuyên ngành khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc và bản đồ.
2.4. Thực hiện dịch vụ về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận), cụ thể:
- Thực hiện dịch vụ về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, lập sổ bộ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
- Dịch vụ chuẩn hóa thông tin đất đai và bản đồ.
- Dịch vụ nhân sao bản đồ và các tư liệu địa chính.
- Dịch vụ về lập hồ sơ, thực hiện thủ tục các quyền của người sử dụng đất cho người sử dụng đất theo hợp đồng.
2.5. Thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tài nguyên đất, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường theo nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng hoặc các hợp đồng dịch vụ:
- Điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, kiểm kê, đánh giá, lập quy hoạch về nông hóa thổ nhưỡng, tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, về khí tượng thủy văn và môi trường.
- Điều tra xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và lập bản đồ giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.
- Thực hiện dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai theo định kỳ và chuyên đề.
- Điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.
- Điều tra lập quy hoạch khu dân cư nông thôn, điểm dân cư nông thôn; lập quy hoạch thiết kế chi tiết mặt bằng sử dụng đất.
- Dịch vụ lập phương án khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân.
- Dịch vụ khoan khảo sát đánh giá về địa chất công trình, địa chất thủy văn cho các tổ chức, cá nhân.
- Thực hiện các dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:
- Quan trắc và quản lý số liệu quan trắc tài nguyên và môi trường bao gồm: môi trường đất, nước mặt nước dưới đất, không khí, nước thải, chất thải rắn, trầm tích đáy, khí tượng, thủy văn và đa dạng sinh học;
- Giám định kỹ thuật cho các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tài nguyên và môi trường;
- Điều tra cơ bản, thống kê, kiểm kê, đánh giá tài nguyên và môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh; lập quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường;
- Thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu cho cộng đồng và các doanh nghiệp.
2.7. Cung cấp các dịch vụ quan trắc tài nguyên và môi trường:
- Thực hiện đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường; kiểm toán, kiểm kê chất thải; giám sát môi trường định kỳ cho các doanh nghiệp;
- Thí nghiệm cơ lý, hóa đất và khoáng sản; khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn và thăm dò khoáng sản;
- Tư vấn lập hồ sơ thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường bao gồm:
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường;
+ Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước; Hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Đề án đóng cửa mỏ đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
+ Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, báo cáo chủ nguồn thải nguy hại; hồ sơ xin cấp phép giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả khí thải công nghiệp, giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường, giấy chứng nhận sản phẩm an toàn sinh học …;
+ Phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất …;
- Thiết kế thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; các công trình quan trắc tự động về nước thải, khí thải, không khí xung quanh, khí tượng thủy văn; các công trình khai thác nước mặt nước dưới đất, công trình xả thải; trám lấp giếng không sử dụng;
- Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật về quan trắc, phân tích; hiệu chuẩn, bảo trì thiết bị, dụng cụ phân phân tích, quan trắc, các trạm quan trắc tự động.
2.8. Thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các công trình, sản phẩm thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2.9. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động kỹ thuật về tài nguyên và môi trường:
- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới trong hoạt động kỹ thuật khảo sát, đo đạc lập bản đồ, điều tra đánh giá tài nguyên, môi trường, quy hoạch để cải tiến, nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện trong công tác nghiệp vụ chuyên môn.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu về chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2.10. Tham gia đào tạo truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các công trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
2.11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật; Được quyền sắp xếp, sử dụng lao động, lựa chọn các hình thức hợp đồng lao động, trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng theo quy định của Nhà nước để đảm bảo hoạt động có hiệu quả; Thực hiện quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Trung tâm
-Giám đốc: Nguyễn Đình Lai
Điện thoại: 0209 3810 880
Phó Giám đốc: Dương Quang Bình
Điện thoại cơ quan: 0209.3 879 266
Phó Giám đốc: Vũ Thanh Hải
Điện thoại cơ quan: 

2. Các phòng chuyên môn
- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Quan trắc - Phân tích;
- Phòng Tư vấn - Dịch vụ.
 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe