05:00 ICT Chủ nhật, 03/12/2023

Giới thiệu

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 11


2 Hôm nay : 400

chân váy Tháng hiện tại : 7261

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12717722

Trang nhất » Giới thiệu

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1. Vị trí, chức năng
- Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng tham mưu giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ: Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở. Quản trị vận hành hệ thống các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, lưu trữ, quản lý, khai thác cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc Sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung
- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
- Tham mưu thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.
- Tổ chức thực việc thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, khai thác về thông tin, hồ sơ, bản đồ, số liệu, tư liệu tổng hợp về đất đai, tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đo đạc bản đồ, môi trường;
- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định;
- Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của Pháp luật như: Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai được phép thuê dịch vụ tư vấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận
2.2.1. Nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp
- Thực hiện công tác tổ chức hành chính.
- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch, kế toán tài chính.
- Thực hiện công tác văn thư.
- Công tác tổng hợp thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng, kỷ luật.
- Thực hiện quản lý, theo dõi tài sản của cơ quan theo quy định.
- Quản lý vật tư, quỹ, bảo vệ, điện, nước của cơ quan.
- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận.
- Thực hiện thu phí, lệ phí.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
2.2.2. Nhiệm vụ của phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố chuyển đến và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
- Thực hiện thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra bản đồ trích đo địa chính thửa đất, trích lục thửa đất, sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Tham mưu chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính ở các cấp.
- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ về lập, cập nhật, quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ địa chính đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
2.2.3. Nhiệm vụ của phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ
 - Triển khai, thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thực hiện xây dựng, quản lý, quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng quy định.
- Thực hiện thu thập, cập nhật, quản lý, lưu trữ, chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc chứng thực các bản sao tài liệu lưu trữ về tài nguyên môi trường.
- Thực hiện việc số hóa, in ấn, xuất bản các loại bản đồ, tài liệu, dữ liệu về tài nguyên đất, đo đạc bản đồ, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn theo phân cấp, in các vật tư, biểu mẫu chuyên dùng của ngành theo quy định.
- Báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn của phòng theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phân công.
2.2.4. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố
- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Tham mưu thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở.
- Tiếp nhận, quản lý việc sử dụng Phôi giấy chứng nhận. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận và các loại giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính; đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.
- Thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất để phục vụ công tác thu hồi và giao đất, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mua nhà ở gắn liên với quyền sử dụng đất ở có nhu cầu.
- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện thu phí, lệ phí trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Văn phòng Đăng ký đất đai giao.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Lãnh đạo Văn phòng đăng ký:
- Giám đốc:Chu Mạnh Hùng 
Điện thoại: 0209 3810 949
- Phó Giám đốc: Mã Thị Hà
Điện thoại: 0209 3862 555
 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại: 02093810881
2. Các phòng chuyên môn:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận;
- Phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ
3. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm :
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn.
 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe