11:20 ICT Thứ bảy, 18/09/2021

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


2 Hôm nay : 3290

chân váy Tháng hiện tại : 118978

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 7786219

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 26/4/2021 thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Thứ hai - 26/04/2021 10:39
Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 26/4/2021 thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
KẾ HOẠCH
Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai,
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
 trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021;
Căn cứ Công văn số 653/SNV-TCCB&CCVC ngày 15/4/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021;
Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.
2. Yêu cầu
- Việc thi tuyển viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.
- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho các đơn vị.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
1. Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai:
- Số lượng người làm việc được giao năm 2021: 51 biên chế; số có mặt đến ngày 15/4/2021 là 48 biên chế; số lượng người làm việc chưa sử dụng: 03 biên chế
- Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 03 biên chế, gồm:
+ Vị trí việc làm về Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận có trình độ Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai: 01 biên chế.
+ Vị trí việc làm về Chỉnh lý biến động đất đai có trình độ Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai: 01 biên chế.
+ 01 vị trí việc làm về Đo đạc bản đồ địa chính có trình độ Đại học, chuyên ngành Trắc địa - bản đồ: 01 biên chế.
2. Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường:
- Số lượng người làm việc được giao năm 2021: 09 biên chế; số có mặt đến ngày 15/4/2021 là 07 biên chế; số lượng người làm việc chưa sử dụng: 02 biên chế.
- Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 02 biên chế.
+ Vị trí việc làm về Công nghệ thông tin có trình độ Đại học; chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin: 02 biên chế.
III. NỘI DUNG THI TUYỂN
11. Đối tượng
Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục III Kế hoạch này và có nguyện vọng vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc và nhiệm vụ;
- Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ; Công văn số 675/SNV-TCBC&CCVC ngày 03/5/2019 của Sở Nội vụ về việc chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
 
 
3. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự thi ở một vị trí trong danh mục các vị trí cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu Phiếu đăng ký kèm theo).
 4. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
Thi tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
            4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
- Phần I: Kiến thức chung:
 + 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; thời gian thi 30 phút.
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm; thời gian thi 30 phút.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
- Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm 4.1 Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi viết.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 180 phút.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
5.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
5.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
5.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
5.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. Về thời gian phát hành và nhận phiếu
1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ
Thời gian phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2021.
2. Địa điểm phát hành và nhận phiếu
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 01 Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 
3. Thời gian ôn tập và địa điểm thi
Theo Kế hoạch của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.
V. KINH PHÍ THI TUYỂN
Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Thông báo Kế hoạch này trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phát hành và tiếp nhận phiếu dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc;
- Là bộ phận thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định.
2. Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Thông báo công khai Kế hoạch này;
- Thực hiện các nội dung khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức theo sự phân công của Lãnh đạo Sở, Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh qua Văn phòng Sở (ĐT: 0936619626; Email: duongbd.tn@backan.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở, Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét giải quyết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe