12:29 ICT Thứ năm, 28/10/2021

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 111


2 Hôm nay : 2971

chân váy Tháng hiện tại : 160786

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 8075574

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường

BẢN DO COVID 19
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Kế hoạch số 46/KH-STNMT ngày 10/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2020

Thứ ba - 11/08/2020 08:26
Kế hoạch số 46/KH-STNMT ngày 10/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2020
Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường từ cấp xã đến cấp tỉnh, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.
Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, Lãnh đạo cấp trên trực tiếp về việc trả lời, giải đáp những nội dung của cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại.
 
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Đối tượng tham gia Hội nghị đối thoại
- Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
- Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị.
- Mời Lãnh đạo sở, ngành, địa phương có liên quan tham dự Hội nghị.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức, viên chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.
2. Hình thức tổ chức
Đối thoại trực tiếp:
- Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan có báo cáo Ban tổ chức Hội nghị vắng mặt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi kết quả trả lời bằng văn bản theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký tham gia đối thoại.
- Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.
3. Nội dung đối thoại
- Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Đất đai; khoáng sản; môi trường; tài nguyên nước.
- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
* Lưu ý: Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường.
4. Thời gian, địa điểm
4.1. Thời gian
TT Nội dung Thời gian (Ngày/tháng) Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
1 Tiếp nhận, phân loại, chuyển phiếu đăng ký tham gia đối thoại của người dân, doanh nghiệp đến các phòng, đơn vị xem xét xử lý 20/8-31/8 năm 2020 Văn phòng Sở Người dân, doanh nghiệp
2 Phòng, đơn vị tham mưu trả lời, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại 01/9-10/9 năm 2020 Các phòng, đơn vị liên quan Văn phòng Sở
3 Tổng hợp nội dung đối thoại 11/9 năm 2020 Văn phòng Sở Các phòng đơn vị liên quan
4 Lãnh đạo Sở duyệt nội dung đối thoại 18/9 năm 2020 Lãnh đạo Sở Văn phòng Sở
5 Phát hành giấy mời, người dân, doanh nghiệp dự Hội nghị đối thoại 30/9 năm 2020 Văn phòng Sở Các đơn vị liên quan
6 Tổ chức Hội nghị đối thoại 08/10 năm 2020 Lãnh đạo Sở Các phòng chuyên môn, đơn vị; Người dân, doanh nghiệp
7 Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại 15/10 năm 2020 Văn phòng Sở Các phòng chuyên môn, đơn vị
4.2. Địa điểm
Hội trường tầng 2 Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này đến địa chỉ:
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Tổ 1 A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
Email: Vpso.tn@backan.gov.vn
 (Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại: Từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020).
2. Văn phòng Sở
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký tham gia đối thoại; phân loại nội dung, chuyển phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tham mưu trả lời, giải quyết để phục vụ Hội nghị đối thoại.
- Mời cá nhân, tổ chức gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại dự Hội nghị đối thoại.
- Tổng hợp, xây dựng nội dung chương trình Hội nghị, báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại.
- Bảo đảm kinh phí thực hiện theo dự toán được duyệt.
3. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở, UBND cấp huyện trả lời, giải quyết những nội dung người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại do Văn phòng Sở chuyển đến. Trường hợp không thuộc trách nhiệm giải quyết, tham mưu văn bản hướng dẫn người dân, doanh nghiệp liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.
Thời gian hoàn thành, sau 5 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trên TD Office, các phòng, đơn vị chủ động sắp xếp công việc làm thêm giờ các ngày nghỉ để chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại.
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải Kế hoạch này trên trang thông tin điện tử của Sở (Cho phép người dùng tải nội dung Kế hoạch, mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại).
4. Đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo:
+ UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã): Phổ biến Kế hoạch này đến các thôn, tổ dân phố; niêm yết Kế hoạch tại Trụ sở UBND cấp xã. Tuyên truyền,  hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tại địa phương đăng ký nội dung đối thoại đúng quy định;
+ Niêm yết Kế hoạch này tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện;
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu trả lời, giải quyết những nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương.
- Trung tâm Công báo tin học tỉnh Bắc Kạn: Giúp đỡ đăng tải Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; thời gian đăng tải từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020.
- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan: Phối hợp trả lời, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham dự Hội nghị đối thoại (Có Giấy mời riêng).
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia đối thoại; các sở, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện./.


Chi tiết Kế hoạch số 46/KH-STNMT ngày 10/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC năm 2020 TẠI ĐÂY
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe