11:42 ICT Thứ năm, 28/09/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 14


2 Hôm nay : 2855

chân váy Tháng hiện tại : 116584

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12281952

Trang nhất » Tin Tức » Cải cách hành chính

cuộc thi chuyển đổi số
chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Kế hoạch số 74/KH-STNMT ngày 26/5/2023 Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Thứ hai - 29/05/2023 15:28
Thực hiện Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.
- Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, Lãnh đạo Sở về việc trả lời, giải đáp những nội dung của cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Đối tượng tham gia Hội nghị đối thoại
- Cá nhân, tổ chức có yêu cầu đối thoại trực tiếp.
- Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.
2. Hình thức tổ chức
Đối thoại trực tiếp:
- Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Trường hợp cá nhân, tổ chức được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan có báo cáo Ban tổ chức Hội nghị vắng mặt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi kết quả trả lời bằng văn bản theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký tham gia đối thoại.
- Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.
3. Nội dung đối thoại
- Giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
* Lưu ý: Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường.
4. Thời gian, địa điểm
4.1. Thời gian
- Tiếp nhận, phân loại, chuyển phiếu đăng ký tham gia đối thoại của tổ chức, cá nhân đến các phòng, đơn vị xử lý:
+ Thời gian: Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023.
+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
- Phòng chuyên môn, đơn vị tham mưu trả lời, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại:
+ Thời gian: Từ ngày 16/6/2023 đến hết ngày 22/6/2023.
+ Đơn vị chủ trì: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến giải quyết TTHC.
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.
- Tổng hợp nội dung đối thoại, trình Lãnh đạo Sở duyệt nội dung đối thoại:
+ Thời gian: Ngày 22/6/2023 đến 26/6/2023.
+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có liên quan đến giải quyết TTHC.
- Phát hành giấy mời tổ chức, cá nhân dự Hội nghị đối thoại.
+ Thời gian: ngày 27/6/2023.
+ Đơn vị chủ trì tham mưu: Văn phòng Sở.
- Tổ chức Hội nghị đối thoại:
+ Thời gian: Dự kiến 01 buổi, ngày 05/7/2023.
+ Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường
4.2. Địa điểm
Hội trường tầng 2 Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này đến địa chỉ:
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
(Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại: Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 15/6/2023).
2. Văn phòng Sở
- Tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký tham gia đối thoại; phân loại nội dung, chuyển phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời, giải quyết để phục vụ Hội nghị đối thoại.
- Tham mưu Giấy mời tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đối thoại dự Hội nghị đối thoại.
- Tổng hợp, xây dựng nội dung chương trình Hội nghị, báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại.
- Bảo đảm kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.
3. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trả lời, giải quyết những nội dung tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị theo phiếu đăng ký tham gia đối thoại do Văn phòng Sở chuyển đến. Trường hợp không thuộc trách nhiệm giải quyết, tham mưu văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền.
(Thời gian hoàn thành: Sau 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trên hệ thống quản lý văn bản, các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở chủ động sắp xếp công việc để chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại).
- Văn phòng Đăng ký đất đai đăng tải Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở (Cho phép người dùng tải nội dung Kế hoạch, mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Kế hoạch số 74/KH-STNMT ngày 26/5/2023 Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe