Đề tài Giải pháp Xây dựng giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn.

Giải pháp Xây dựng giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý tài chính
Giải pháp Xây dựng giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý tài chính
/uploads/news/2019_05/sang-kien-cua-ba-ly-thanh-mai.pdf