Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng.