Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về Công tác dân vận năm 2022.

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn