Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 21/02/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn