Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 07/01/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn