Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX

Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Chi tiết Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX TẠI ĐÂY