Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX