Công văn số 1064/STNMT – ĐĐ ngày 11/7/2018 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Tô Văn Tuần, Chủ tịch UBMDTQVN xã Quảng Khê, huyện Ba Bể

Công văn số 1064/STNMT – ĐĐ ngày 11/7/2018 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Tô Văn Tuần, Chủ tịch UBMDTQVN xã Quảng Khê, huyện Ba Bể Tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn