Công văn số 1486/STNMT-MT ngày 12/7/2021 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X