Công văn số 1488/STNMT-MT ngày 12/7/2021 v/v trả lời các ý kiến, kiến nghị của sử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X