Công văn số 1652/STNMT-ĐĐ ngày 29/7/2021 v/v trả lời ý kiến cử tri về cung cấp thông ranh giới sử dụng đất mỏ đá Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông