Công văn số 2264/STNMT-MT ngày 05/10/2021 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X (cử tri Phan Văn Năm)