Công văn số 2312/STNMT-ĐĐ ngày 12/10/2021 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn (cử tri Vũ Xuân Nhất)