Công văn số 2518/STNMT-MT ngày 04/11/2021 v/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (cử tri Trần Quốc Hiệu)