Công văn số 2521/STNMT-ĐĐ ngày 05/11/2021 v/v trả lời ý kiến cử tri việc giao lại đất cho người dân thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (cử tri Mông Đình Dụng)