Công văn số 2653/STNMT-ĐĐ ngày 18/11/2021 v/v trả lời ý kiến cử tri Hoàng Thị Nguyệt, phố Chính, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.