Công văn số 2692/STNMT-ĐĐ ngày 23/11/2021 v/v trả lời ý kiến cử tri (cử tri Phạm Văn Nhuần)