Trả lời cử tri thôn Bó Pja, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn