Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 136/QĐ-STNMT ngày 30/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:
1. Lịch tiếp công dân
- Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp thay.
- Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Tiếp công dân đột xuất: Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở quyết định việc tiếp công dân đột xuất.
2. Thời gian tiếp công dân
- Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30;
- Buổi chiều: Từ 13h30đến 17h00.
3. Địa điểm tiếp công dân
Phòng tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
4. Tổ chức thực hiện
Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tiếp công dân khi Giám đốc Sở yêu cầu.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ khi có yêu cầu./.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn