Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 Quy định diện tích nhờ ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn