Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế tuyến huyện.

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn