Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp CQĐP cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022