Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021