Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 07/12/2021 Quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn nhân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.