Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 Quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.