Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 Về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ NSNN thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn