Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).