Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn2021-2030

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn