Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

​Nghị quyết số 13/NQ-HĐND