Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn