Quyết định số 324/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 18/4/2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn