Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 Nghị quyết Về việc điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn