Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 Nghị quyết Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn