Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nghị quyết kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND