Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 v/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc kạn khóa X, kỳ họp thứ nhất