Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tác giả bài viết: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn