Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Về việc Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2020
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Về việc Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013-2020
Chi tiết TẠI ĐÂY