Nghị quyết số 25/ND-HĐND ngày 30/6/2021 v/v xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026