Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 v/v xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026