Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.