Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.