Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020

Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
Chi tiết Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 19/02/2020 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 TẠI ĐÂY