Kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 09/02/2020 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021