Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Chi tiết Kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tại đây./.

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn