Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 08/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019

Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 08/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể sau
/uploads/news/2019_03/kh-25-stnmt_1.pdf